Allmäna villkor

Allmänna villkor
Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor hänvisas till:

Ångerperiod: den tidsperiod under vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: fysisk person som inte handlar i yrkesmässigt syfte och ingår ett avtal på distans med näringsidkaren;

Dag: kalenderdag;

Löpande transaktion: ett avtal på distans avseende en serie av produkter och/eller tjänster, där leverans- och/eller avtalsförpliktelserna sträcker sig över tid;

Hållbart datamedium: varje medium som möjliggör att information som riktas personligen till konsumenten eller näringsidkaren kan lagras på ett sätt som gör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av lagrad information möjlig.

Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avstå från avtalet på distans inom ångerperioden;

Näringsidkare: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;

Avtal på distans: ett avtal där, inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, används endast en eller flera tekniker för kommunikation på distans fram till ingåendet av avtalet;

Teknik för kommunikation på distans: medel som kan användas för att ingå avtal, utan att konsument och näringsidkare samtidigt är i samma rum.

Allmänna villkor: näringsidkarens nuvarande allmänna villkor.

Artikel 2 – Näringsidkarens identitet

Zva.se (en del av 'Swiftsell BV')

Organisationsnummer: KvK 90851102
Momsidentifikations-nummer: NL865474680B01

Adress: 

Samuel Beckettelaan 4
2553DL Denhaag
NLE-postadress: info@zva.se

Telefonnummer:  085 060 9734 Artikel 3 – Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från näringsidkaren och för varje avtal på distans och beställningar mellan näringsidkaren och konsumenten.

Innan avtalet på distans ingås, kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, kommer det att anges innan avtalet på distans ingås att de allmänna villkoren finns att tillgå hos näringsidkaren och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten på begäran så snart som möjligt.

Om avtalet på distans ingås elektroniskt kan, avvikande från föregående stycke och innan avtalet på distans ingås, texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att den kan lagras på ett hållbart datamedium. Om detta inte är rimligt möjligt, kommer det innan avtalet på distans ingås att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de, på begäran av konsumenten, kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.

I händelse av att förutom dessa allmänna villkor även specifika produkt- eller tjänstevillkor är tillämpliga, tillämpas det andra och tredje stycket motsvarande, och konsumenten kan i fall av motstridiga allmänna villkor alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor på något sätt är helt eller delvis ogiltiga eller ogiltigförklaras, förblir avtalet och dessa villkor i övrigt i kraft, och den aktuella bestämmelsen kommer att ersättas i ömsesidigt samråd så snart som möjligt.

Situations som inte regleras i dessa allmänna villkor ska bedömas 'enligt andan' av dessa allmänna villkor.

Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor bör tolkas 'enligt andan' av dessa allmänna villkor.

Artikel 4 – Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller sker under vissa villkor, anges detta tydligt i erbjudandet.

Erbjudandet är inte bindande. Näringsidkaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och noggrann beskrivning av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av erbjudandet av konsumenten. Om näringsidkaren använder bilder är dessa en sanningsenlig avbildning av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte näringsidkaren.

Varje bild, specifikation eller annan information i erbjudandet är endast vägledande och kan inte utgöra anledning till skadestånd eller uppsägning av avtalet.

Bilder vid varor är en sanningsenlig avbildning av de erbjudna varorna. Näringsidkaren kan dock inte garantera att de avbildade färgarna exakt motsvarar de verkliga färgerna på varorna.

Varje händelse eller tillfällig händelse av teknisk natur kan orsaka variationer i f

ärg och utseende. Dessa variationer kan inte utgöra anledning till skadestånd eller uppsägning av avtalet.

Artikel 5 – Avtalet

Avtalet ingås, under förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, i det ögonblick konsumenten accepterar det erbjudande och de därmed förenade villkoren.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt bekräftar näringsidkaren omedelbart mottagandet av den elektroniska acceptansen av erbjudandet. Så länge som näringsidkaren inte har bekräftat mottagandet av acceptansen, kan konsumenten avbryta avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt, vidtar näringsidkaren lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa den elektroniska överföringen av data och ser till en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer näringsidkaren att iaktta de nödvändiga säkerhetsåtgärderna.

Näringsidkaren kan, inom lagens ramar, undersöka om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, liksom alla de fakta och faktorer som är viktiga för att ingå ett avtalsmässigt avtal på distans. Om näringsidkaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att motiverat avstå från att ingå avtalet eller att sätta villkor på dess genomförande.

Näringsidkaren ska, senast vid leverans av produkten, tjänsten eller digitalt innehåll till konsumenten, lämna följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att det kan lagras av konsumenten på ett åtkomligt sätt på ett hållbart datamedium:

a. besöksadressen för den näringsidkaren där konsumenten kan gå med i klagomål;
b. villkoren för och den metod som konsumenten kan använda för att utnyttja ångerrätten, eller, om konsumenten inte har någon ångerrätt, ett klart meddelande om uteslutandet av ångerrätten;
c. information om garantier och befintliga service efter köpet;
d. priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; för sådana avtal däravtalet är långvarigt eller livslång, är detta krav endast tillämpligt på det första köpet.
e. kostnaderna för leverans; och
f. betalningsmetoden, leverans och genomförande av avtalet på distans;

Artikel 6 – Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att avstå från avtalet utan att ange någon anledning inom 14 dagar. Denna ångerperiod börjar på den dag efter att produkten har mottagits av eller på uppdrag av konsumenten.

Under ångerperioden ska konsumenten behandla produkten och förpackningen med omsorg. Han får endast hantera och inspektera produkten på det sätt som är tillåtet i en fysisk butik.

Konsumenten är endast ansvarig för värdeminskningen av produkten som är följden av ett sätt att hantera produkten som går längre än tillåtet i stycket 1.

Konsumenten ska informera näringsidkaren om hans beslut att avstå från avtalet inom 14 dagar efter att han har mottagit produkten. Konsumenten ska göra detta genom att använda den mönsterblankett för ångerrätt som tillhandahålls av näringsidkaren, eller på annat otvetydigt sätt.

Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från den dagen efter att konsumenten har meddelat sitt beslut att avstå från avtalet, returnerar konsumenten produkten eller överlämnar den till (en representant för) näringsidkaren. Detta är inte nödvändigt om näringsidkaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten anses ha returnerat produkten i tid om han returnerar den innan ångerperioden har löpt ut.

Konsumenten returnerar produkten med alla medföljande tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalförpackningen och i enlighet med de skriftliga och/eller elektroniska instruktioner som tillhandahålls av näringsidkaren.

Risk och bevisbördan för korrekt och tidig utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.

Konsumenten bär kostnaderna för att returnera produkten.

Om näringsidkaren inte har meddelat att konsumenten ska bära dessa kostnader eller om näringsidkaren anger att han själv kommer att bära kostnaderna, behöver konsumenten inte bära kostnaderna för returfrakten.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt efter att först ha tydligt begärt att tjänsten ska börja under ångerperioden, ska konsumenten betala en summa som motsvarar det belopp som har levererats fram till det ögonblick då konsumenten meddelar näringsidkaren om utövandet av ångerrätten, jämfört med fullständig uppfyllande av avtalet.

Konsumenten bär inte kostnaderna för tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som inte har sattes till försäljning i en begränsad volym eller viss mängd, eller leverans av fjärrvärme.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt, upphör också alla tilläggsavtal från rättshandlingar att gälla.

Om näringsidkaren gör konsumentens ångerrätt möjlig genom webbplatsen, ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av ångermeddelandet efter att det har skickats in.